“Тұрмыстық қатты қалдықтарды бөлек жинауды насихаттау” әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама бойынша мемлекеттік тапсырыстың нәтижелерін алдын ала бағалау есебі

Басқарма туралы

Бағалау өлшемшарты Сарапшылар кеңесінің бағалауы

Сарапшылар кеңесінің қорытындысы

1. Өзектілігі 15 Өте жоғары
2. Жоспардың орындалуы 13 Орындалған іс-шаралар негізінен жоспарланғанға  сәйкес келеді (техникалық сипаттамаға сәйкес)
3. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижесі  

13

Қол жеткізілген нәтиже конкурстық құжаттамада көрсетілген мақсатқа сәйкес келеді

 

4. Әлеуметтік жоба және (немесе) әлеуметтік бағдарлама шеңберінде басталған қызметті жалғастыру ықтималдығы  

13

Қызметті жалғастырудың ықтималдығы жоғары.

Сараптау кеңесі мүшелерінің бірінің пікірі бойынша жобаны қаржыландыру сомасын арттыру қажет

 

5. Әлеуметтік жобаның және (немесе) әлеуметтік бағдарламаның нәтижелері бойынша ұзақ мерзімді оң әлеуметтік әсердің ықтималдығы 15  

Өте жоғары

Барлығы (балдардың есебі) 69

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *